Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


17.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
17/04
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03191, м. Київ обл., м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14312157
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-22
6. Адреса електронної пошти
info@rodos.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://rodos.com.ua   17.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2019 припинено повноваження Ревiзор Михайленко Тамара Олександрiвна д/н 0.11946
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.19р., в зв'язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї та скасуванням в товариствi посади ревiзора, припиненi повноваження Михайленко Тамари Олександрiвни, володiє часткою в статутному капiталi 0,11946%, термiн перебування на посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.