Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


05.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
05/11
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Рябко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РОДОС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03191, м. Київ обл., м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14312157
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 596-52-22 (044) 596-52-22
6. Адреса електронної пошти
info@rodos.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://rodos.com.ua   05.11.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 04.11.2019 Рябко Олександр Вiкторович - 5.6837 5.7050
Зміст інформації:
Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 04.11.19р. отримана iнформацiя про те, що Рябко Олександр Вiкторович прямо придбав право власностi на акцiї ПрАТ "РОДОС". Розмiр частки до набуття права власностi – 5,9671% загальної кiлькостi голосуючих акцiй (5,6837% в загальнiй кiлькостi акцiй в статутному капiталi). Розмiр частки пiсля набуття права власностi – 5,9485% загальної кiлькостi голосуючих акцiй (5,7050% в загальнiй кiлькостi акцiй в статутному капiталi). Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшився в зв"язку iз збiльшенням загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ "РОДОС".